lundi 11 octobre 2010

Xing Danwen

Xing Danwen, Urban Fiction, image 0, 2005

Xing Danwen, Urban Fiction, image 0 detail, 2005

Xing Danwen, Urban Fiction, image 3, 2005


Xing Danwen, Urban Fiction, image 3 detail, 2005

Xing Danwen, Urban Fiction, image 12, 2005

Xing Danwen, Urban Fiction, image 12 detail, 2005


Fictions dans la ville.
Urban Fiction.

Sources : PYTR75, Xing Danwen

Aucun commentaire: