mercredi 1 septembre 2010

Gert Jan Kocken

Gert Jan Kocken, depictions of Amsterdam detail, 2010

Gert Jan Kocken, Depictions, 2010 (depictions of Amsterdam and Rotterdam)

Reconstitution temporelle et spatiale.
Time and space reconstitution.

Sources : Vvork, Gert Jan Kocken

Aucun commentaire: