samedi 7 juin 2008

Ivo Schweikhart

Ivo Schweikhart, Doopelhaushälften #1, 2002

Ivo Schweikhart, Doopelhaushälften #5, 2002

Ivo Schweikhart, Doopelhaushälften #8, 2002

Ivo Schweikhart, Doopelhaushälften #9, 2002

Ivo Schweikhart, Doopelhaushälften #6, 2002

Pareil, pas pareil...
Similar, not similar...

Sources: I heart photograph, Ivo Schweikhart

Aucun commentaire: